Tret d'identitat

Fem pedagogia activa i globalitzada, essent el nen l’eix principal de la nostra escola, el sistema d’ensenyança està basat en què el nen prengui part dinàmica en el desenvolupament de la pròpia maduresa.

 

-  La nostra llengua vehicular és el català.

- Respectem l'evolució del nen en el sentit de no imposar-li cap concepció política.

- No excloem ningú a causa de la seva procedència, religió, ideologia o nivell econòmic. 

- Orientem l'activitat educativa sense discriminació per raó de sexe.

- Treballem la relació Escola-Pares per tal que aquests coneguin la llar d'infants tant físicament com pedagògicament.